Repafiller Udendørs

Repafiller Udendørs

Produktbeskrivelse
Vandfast, cementholdigt spartelpulver.

Let at blande
Vandfast
Lang åbentid

Varenummer (SKU): Repafiller_Udendoers Kategori:

109,00 DKK259,00 DKK

Beskrivelse

Repafiller Udendørs

Produktbeskrivelse
Vandfast, cementholdigt spartelpulver.

Let at blande
Vandfast
Lang åbentid

Anvendelse
Anvendes udendørs til udfyldning af revner, huller og lignende på mineralske underlag. Kan anvendes indendørs, hvor der er behov for en særlig stærk, vandfast spartelmasse til mineralske underlag, fx i vådrum.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning. Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37. Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49. Hårde, glatte underlag matslibes. Sugende underlag fugtes eller forvandes inden behandling med Filler Ude. Spartelmassen er let ætsende. Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring
Påfør og udjævn med bredspartel. Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse. Blandes under omrøring – 3 dele Filler Ude med 1 del vand til ensartet konsistens. Skal henstå i ca. 15 min. inden brug.Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen. Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet. Kondensdannelse må ikke forekomme. Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval. Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning. Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Jævn overflade til videre behandling.Skal hærde i 4 uger inden overmaling.

OBS
Skal hærde i 4 uger inden overmaling

Miljøinformation
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Massefylde (kg/liter)
2.95

Vægt %
0

Vol %
0

Blandingsforhold
8,9 kg til 1 liter vand

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Lagtykkelse (maks. mm)
30

Brugstid (timer)
3

Fortynding
Vand

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad
Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H315) Forårsager hudirritation.(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H318) Forårsager alvorlig øjenskade.(H335) Kan forårsage irritation af luftvejene.

Yderligere information

Vægt N/A