Flügger Wood Oil Classic

Klassisk træolie som minimerer fugtoptag. Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Varenummer (SKU): Flugger_Wood_Oil_Classic Kategori:

269,00 DKK1.499,00 DKK

Beskrivelse

Træolie Classic
Flügger Wood Oil er produkter til oliebehandling af udvendigt træværk. Beskytter overfladen samtidig med at træets struktur og åretegning er synlig.

Produktbeskrivelse
Klassisk træolie som minimerer fugtoptag. Pigmenteret træolie beskytter bedst mod solens skadelige UV-stråler. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fremhæver træets åretegning
Giver glød til træværket
Minimerer fugtoptag

Anvendelse
Træterrasser, stakitter, havemøbler, vinduer og døre.Lyse træsorter, trykimprægneret træ.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Anvendes ikke på underlag tidligere behandlet med lak, maling og dækkende træbeskyttelse.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.: 18 %.

Behandling
Træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre totalafrenses ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Terrasserens.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Uensartede overflader slibes til ensartet flade.

Påføring
Påføres med pensel eller rulle og bearbejdes grundigt ind i træet.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Gentag behandlingen til træet er mættet, og fremstår ensartet uden at der dannes laklag. Overskydende træolie aftørres.Kondensdannelse må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs eller transparent overflade som fremhæver træets åretegning.Forventet holdbarhed 1 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i penselrens. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træolie

Massefylde (kg/liter)
0.85

Vægt %
32

Vol %
28

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
4

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Penselrens

Sikkerhedsdatablad 1
Sikkerhedsdatablad 2

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H304) Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.(H317) Kan forårsage allergisk hudreaktion.(H373) Kan forårsage organskader ved længerevarende eller gentagen eksponering¤.(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.