Flügger Spray Pletforsegler

Hvidpigmenteret

Varenummer (SKU): Flugger_Spray_Pletforsegler Kategorier: ,

239,00 DKK
167,30 DKK

Beskrivelse

Hvidpigmenteret

Sikkerhedsdatablad

Fareikoner

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.(P210) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.(P211) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.(P251) Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.(P260) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.(P410P412) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i …(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

Overflade

Væg
Loft

Finish

Halvmat

Rækkeevne

2 m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode

Egenskaber

Hvidpigmenteret
Spærre perfekt for gennemslag fra løbesod
Kan overmales efter 15 minutter

Produktbeskrivelse

Flügger Spray Pletforsegler er en hurtigtørrende opløsningsmiddelholdig spærrende acrylmaling på spray.

Særlige egenskaber

Hvidpigmenteret
Spærre perfekt for gennemslag fra løbesod
Kan overmales efter 15 minutter

Anvendelse

Anvendes på vægge og lofter til isolering af farvegennemslag fra løbesod, samt fra skjolder af fugt, nikotin, rust og sod, samt streger fra tegneredskaber eller andre pletter.
Også anvendelig på træ på mindre områder til isolering af fx kuglepennestreger o.l.
Efter behandlingen er pletten forseglet, således at den ikke trænger igennem afsluttende behandling med vandig loft- eller vægmaling.
Underlaget skal være rent, tørt, bæredygtigt, samt fri for fedt, olie, voks og sæberester.
Omryst dåsen kraftigt og omhyggeligt i mindst 1 minut. Kuglen skal bevæge sig frit i dåsen (høres tydeligt).
Sprøjt ensartet i tynde lag på de pletter, som ønskes forseglet, og lad tørre mellem hvert lag. Gentag behandlingen indtil pletterne er helt forseglede.
Sprøjteafstand skal være 35-40 cm.
Efter brug renses dysen for maling ved at vende dåsen på hovedet og trykke på ventilen, indtil der kommer ren bæregas ud.
Efter tørring kan der tapetseres eller males med væg- eller loftmaling i ønsket kvalitet.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Glans
Halvmat

Massefylde (kg/liter)
0,83

Vægt %
32

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
2

Fareord

Fare

Risiko m.v.

(H222) Yderst brandfarlig aerosol.(H229) Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.(H319) Forårsager alvorlig øjenirritation.(H336) Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.(P101) Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.(P210) Holdes væk fra varme/gnister/åben ild/varme overflader. Rygning forbudt.(P211) Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.(P251) Beholder under tryk: Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.(P260) Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.(P410P412) Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i …(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.