Flügger Sandplast LSR

Flügger Sandplast er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge. Produkterne har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.

Varenummer (SKU): Flugger_Sandplast_LSR Kategori:

349,00 DKK
244,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Sandplast LSR
Flügger Sandplast er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge. Produkterne har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.

Produktbeskrivelse
Sprøjte- og rullespartel til tørre rum. Indeholder lette medium fyldstoffer med ekstra god fyldeevne. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Medium sprøjte- og rullespartel
Ekstra god fyldeevne
Lys grå

Anvendelse
Fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton og tidligere malede overflader, og som finishspartel på kartonklædte gipsplader, hvor samlingerne er grundspartlet med Sandplast 696 FOG eller Sandplast LB ilagt Marco Spark – perf eller Sheetrock gipstape.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Hårde, glatte underlag matslibes.Spartelmassen påføres og udjævnes.Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring
Påfør med airless sprøjte eller spartelrulle og udjævn med bredspartel.Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Jævn overflade til videre behandling.

Miljøinformation
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Spartlens farve
Lys grå

Massefylde (kg/liter)
1,1

Vægt %
55

Vol %
50

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
20

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
86 µg/m²h efter 28 dage

Vedhæftning på beton (MPa)
0,63

Lagtykkelse (maks. mm)
2

Kornstørrelse (maks. mm)
0,2

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad
DOP

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.