Flügger Sandplast 696

Flügger Sandplast er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge. Produkterne har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.

Varenummer (SKU): Flugger_Sandplast_696 Kategori:

159,00 DKK289,00 DKK
111,30 DKK202,30 DKK

Beskrivelse

Flügger Sandplast 696
Flügger Sandplast er færdigblandet spartel klar til brug. Anvendes til udjævning af lofter og vægge. Produkterne har optimerede arbejdsegenskaber og fyldeevne, gode slibeegenskaber og minimalt svind.

Produktbeskrivelse
Håndspartel til gipskartonplader i tørre rum. Indeholder lette finkornede fyldstoffer med god fyldeevne og høj styrke. Færdigbehandles med vægbeklædning og/eller egnet loft- eller vægmaling i ønsket kulør og glans.

Gipspladesamlinger
Høj brudstyrke
Beige

Mærkninger

Sandplast 696 – – 3 LEAN13: 5701573293107

Sandplast 696 – – 10 LEAN13: 5701573299123

Anvendelse
Udfyldning og armering af samlinger ilagt Marco Spark – perf eller Sheetrock gipstape og udfyldning af skruehuller på kartonklædte gipsplader.Plet- og fuldspartling ved udjævning af puds, beton, letbeton, kartonklædte gipsplader og tidligere malede overflader.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.

Behandling
Løstsiddende materiale og maling fjernes ved afrensning, slibning og afstøvning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Fluren 37.Vandopløselig misfarvning, nikotin og sod rengøres med Fluren 49.Hårde, glatte underlag matslibes.Spartelmassen påføres og udjævnes.Gipspladesamlinger afstøves og spartles og gipstape vendes med den præfabrikerede fold ind mod samlingen, trykkes fast med spartlen og presses ned i den våde spartelmasse.Sparteltapen presses så langt ind, at der aflejres et tyndt lag spartelmasse på ydersiden af sparteltapen.I samme arbejdsgang skrabespartles henover sparteltapen.Efter tørring spartles samlinger og skruehuller 2 gange.Overfladen slibes og grundes eller grundmales inden videre behandling.

Påføring
Påfør og udjævn med bredspartel.Afstem valg af værktøj til overfladens størrelse.Påfør tilstrækkelig mængde, bearbejd og udjævn spartelmassen.Kulde/ varme kan påvirke materialets viskositet.Kondensdannelse må ikke forekomme.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Risiko for svind hvor spartelmassen ikke er gennemtør inden videre behandling.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Jævn overflade til videre behandling.

OBS
Gipspladerne skal være opsat jævnfør producenternes anvisninger og standarder.Se Flügger arbejdsanvisning for gipskartonplader, spartling af samlinger.

Miljøinformation
Fjern mest mulig spartel fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende spartel i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Spartel- og fugemasse

Spartlens farve
Beige

Massefylde (kg/liter)
1.29

Vægt %
57

Vol %
51

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
1

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
2

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
20

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Emission jf. ISO 16000-9:2011 <
67 µg/m²h efter 28 dage

Vedhæftning på beton (MPa)
0,72

Lagtykkelse (maks. mm)
2

Kornstørrelse (maks. mm)
0,2

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Produktet lever op til kravene i M1: Emission Classification of Building Materials: Protocol for Chemical and Sensory Testing of Building Materials.

Sikkerhedsdatablad
DOP 1
DOP 2

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH210) Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.