Flügger Metal Pro Multiprimer

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse
Hurtigtørrende, vandig primer, der kombinerer effektiv korrosionshindring med maksimal vedhæftning. Indeholder anti-flash rustmiddel, som forhindrer umiddelbar rustdannelse, når metaloverflader behandles med et vandigt produkt. Kan tåle konstant temperatur op til 100 °C.

Varenummer (SKU): Flugger_Metal_Pro_Multiprimer_ Kategori:

189,00 DKK789,00 DKK

Beskrivelse

Metal Pro Multiprimer

Produktbeskrivelse
Hurtigtørrende, vandig primer, der kombinerer effektiv korrosionshindring med maksimal vedhæftning. Indeholder anti-flash rustmiddel, som forhindrer umiddelbar rustdannelse, når metaloverflader behandles med et vandigt produkt. Kan tåle konstant temperatur op til 100 °C.

Anvendelse
Anvendes indendørs: på jern, stål, aluminium, zink og varmeforzinketjern, bly, kobber og fabrikslakerede metalplader.Anvendes udendørs: på aluminium, zink og varmeforzinket jern, bly, kobber ogfabrikslakerede metalplader.

Behandling
Underlaget skal være rent, tørt og bæredygtigt, fri for smuds, fedt og olie.Afrens løs maling, glødeskal og rust til fast overflade ved hjælp afskrabejern, maskinslibning eller stålbørstning (ST 2 iht. ISO 8501).Rengør med Flügger Metal Pro Cleaner.Fjern evt. begroning med Flügger Facade Anti-green.Brug evt. højtryksrenser. Efter brug af rengøringsmidlerne, er det vigtigtat skylle efter med rigeligt rent vand.Slib blanke og malede flader matte.Jern udendørs grundes med Flügger Metal Pro Rusthindrende Primer ogoverfladebehandles med alkydmaling Flügger Metal Pro Metalemalje.Omrør før brug. Påfør med pensel eller airless sprøjte samme dag somafrensningen er foretaget. Færdigbehandl med opløsningsmiddelholdig ellervandig maling efter maks. 2 uger for optimal beskyttelse. Påfør 2 lag primerog 2 lag topcoat for bedste resultat.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Massefylde (kg/liter)
1,3

Vægt %
0

Vol %
0

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +10°C

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Penselrens

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.