Flügger Facade Universal

Facade Universal
Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Varenummer (SKU): FLUGGER_Facade_Universal_ Kategori:

549,00 DKK1.399,00 DKK

 DKK

Beskrivelse

Facade Universal
Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse
Helmat olieemulsionsmaling som giver en diffusionsåben overflade med god vejrbestandighed. Optimalt produktvalg ved fravalg af totalafrensning på tidligere malede underlag. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Helmat â€kalket†udseende
Den sikreste løsning på svagt bundne underlag
Diffusionsåben

Anvendelse
Nye ubehandlede mineralske facader, fx cementpuds, kalkcementpuds, tyndpudset teglsten og tidligere malede underlag.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Overfladen skal være hvidtør uden saltudblomstringer.Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.Nye cementbaserede underlag skal hærde minst 4 uger inden behandling.Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter må ikke forekomme.Cementbundne underlag behandles tidligst efter 4 uger, teglsten tidligst efter 2 år.Anvendes ikke til underlag opmuret i eller pudset med rent kalkmørtel.

Behandling
Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Større revner og skader skal være udfyldt med cementbundet materiale.Nye underlag og let afsmittende eller sugende overflader grundes med Flügger Facade Primer.Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.Materialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Helmat dækket overflade. Forventet holdbarhed 12 år.Overfladens holdbarhed afhænger af konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.Nuanceforskel fra uensartet underlag og eksponering kan forekomme.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.Ældre huse, opført i ren kalkmørtel, bør kun kalkes eller behandles med silikatmaling.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Oliebaserede produkter

Glans
2,Helmat

Massefylde (kg/liter)
1.39

Vægt %
55

Vol %
37

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Tæthed
Vanddamp: Sd = 0.12 m svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2

Fortynding
Vand

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad
Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.(P273) Undgå udledning til miljøet.(P501) Indholdet/beholderen bortskaffes i …(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.