Flügger Facade Silikat

Helmat silikatmaling som giver den mest diffusionsåbne overflade med god vejrbestandighed. Giver en levende, changerende overflade.

Helmat overflade
Fremstår levende og patineret med tiden
Ekstra diffusionsåben

Varenummer (SKU): FLUGGER_Facade_Silikat Kategorier: ,

709,00 DKK1.799,00 DKK
496,30 DKK1.259,30 DKK

 DKK

Beskrivelse

Facade Silikat
Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse
Helmat silikatmaling som giver den mest diffusionsåbne overflade med god vejrbestandighed. Giver en levende, changerende overflade.

Helmat overflade
Fremstår levende og patineret med tiden
Ekstra diffusionsåben

Anvendelse
Nye ubehandlede mineralske facader, fx kalkpuds, kalkcementpuds, cementpuds.Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet med silikatmaling.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.Tyndtpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

Behandling
Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Større revner og skader skal være udfyldt med kalk/cementbaseret materiale.Nye underlag og let afsmittende eller sugende overflader grundes med Flügger Facade Silikatprimer.Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring
Pensel eller rulle.Facade Silikat tyndes 1. gang 20 – 50% med tyndet silikatprimer afhængig af underlagets sugeevne.2. gang tyndes 5-10 % med tyndet silikatprimer.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Anvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Helmat dækket overflade. Forventet holdbarhed 10 år.Overfladens holdbarhed afhænger af konstruktion, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.Nuanceforskel fra uensartet underlag og eksponering kan forekomme.Ved gentagne behandlinger ændrer overfladen nuance.Tonede nuancer falmer indenfor det første år.

OBS
Silikatprimer fortyndes altid 1:1 inden anvendelse til grunding og fortynding af silikatmaling.Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.Flügger Facade Silikat opfylder DIN 18363, dvs. maks. 5 % andele organisk materiale og fri for opløsningsmidler.Afdæk vinduesglas, metal osv., da stænk har matterende effekt.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Silikatmaling

Glans
2,Helmat

Massefylde (kg/liter)
1.42

Vægt %
51

Vol %
30

pH
11,4

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Tæthed
Vanddamp: Sd = 0.01 m, svarende til klasse 1 i henhold til EN 7783-2

Fortynding
Silikatprimer fortyndet 1:1 med vand

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.