Flügger Facade Silikat Primer

Farveløs silikat grunder til mineralske underlag. Går i forbindelse med underlaget og anvendes inden behandling med Flügger Facade Silikat.

Mineralske underlag
Forbedrer vedhæftning
Kun til Silikat

Varenummer (SKU): FLUGGER_Facade_Silikat_Primer Kategori:

319,00 DKK

Beskrivelse

Facade Silikat Primer
Flügger Facade er produkter til udvendig behandling af mineralske underlag. Giver en diffusionsåben vejrbestandig overflade.

Produktbeskrivelse
Farveløs silikat grunder til mineralske underlag. Går i forbindelse med underlaget og anvendes inden behandling med Flügger Facade Silikat.

Mineralske underlag
Forbedrer vedhæftning
Kun til Silikat

Anvendelse
Nye ubehandlede mineralske facader, fx kalkpuds, kalkcementpuds, cementpuds og underlag tidligere behandlet med silikatmaling.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Overfladen skal være hvidtør uden væsentlig afsmitning og saltudblomstringer.Nye ubehandlede mineralske underlag og spartelmasser skal hærde mindst 4 uger inden behandling.Tyndtpudsede teglsten må tidligst behandles efter 2 år.Udvaskning af salte og andre vandopløselige komponenter skal være afsluttet.Opstigende grundfugt eller opfugtning fra revner, fremspring, fx vandfælder, uafdækkede murkroner eller andre konstruktive detaljer må ikke forekomme.

Behandling
Udfældninger, løstsiddende materiale og maling fjernes ved afvaskning og afrensning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade Algefjerner.Større revner og skader skal være udfyldt med kalk/cementbaseret materiale.

Påføring
Pensel eller rulle.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør ensartet vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Løbere/gardiner må ikke forekommeKulde / varme kan påvirke materialet viskositet.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin og på meget varme overflader.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Ensartet transparent overflade.Færdigbehandles med Facade Silikat.

OBS
Silikatprimer fortyndes altid 1:1 inden anvendelse til grunding og fortynding af silikatmaling.Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.Afdæk vinduesglas, metal osv., da stænk har matterende effekt.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Massefylde (kg/liter)
1.08

Vægt %
15

Vol %
8

pH
11,5

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
12

Fortynding
1:1 med vand

Rengøring af værktøj
Vand

Supplerende Info
Registreret i Nordic Ecolabelling Building Products Database for produkter, der kan anvendes i Svanen-mærket byggeri.

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(P102) Opbevares utilgængeligt for børn.(P262) Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj.(P280) Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.(P301P330P331) I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.(P303P361P353) VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Tilsmudset tøj tages straks af/fjernes. Skyl/brus huden med vand.(P305P351P338) VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.