Flügger 06 Wood Tex Classic

Varenummer (SKU): FLUGGER_06_Wood_Tex_Classic Kategori:

659,00 DKK

Beskrivelse

06 Wood Tex Classic
Flügger Wood Tex Classic er oliebaserede produkter til udvendig træ med god indtrængning og maksimal beskyttelse mod fugt og vand. Produkterne kan anvendes ved lave temperaturer.

Produktbeskrivelse
Halvblank heldækkende oliemaling. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen.

Fyldig påføring
God dækkeevne
Maksimal beskyttelse mod fugt og vand

Anvendelse
Bygningskonstruktioner som fx tagudhæng, gavlbeklædninger og facader.Til lyse og mørke træsorter herunder tryk- eller vakuumimprægneret træ. Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag
Skal være rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt og afsmittende materiale fjernes med Facade Clean.Alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring med Facade AlgefjernerAfrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne på kanterAlt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter monteringBlanke, tidligere malede overflader skal matslibes.Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Classic Grundolie.Underlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes.Optimal holdbarhed opnås ved to eller flere behandlinger.

Påføring
Pensel eller rulle.Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Genbehandles med højest 14 dages mellemrum for at opnå bedst mulig vedhæftning mellem strøgAnvend altid samme batch nr. på sammenhængende/ubrudte overflader.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositetKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Halvblank og dækket. Forventet holdbarhed 12 år.Overfladens holdbarhed afhænger af trækvalitet, konstruktion, lagtykkelse, arbejdets udførsel og eksponering. Holdbarheden kan derfor være kortere eller længere end angivet.Afsmitning fra stærke nuancer grundet overskudspigment kan forekomme.Spærrer ikke for gennemslag fra knaster.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i mineralsk terpentin. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Træbeskyttelsesmaling

Massefylde (kg/liter)
1.12

Vægt %
72

Vol %
58

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
24

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

Rengøring af værktøj
Mineralsk terpentin

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(EUH066) Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.