Flügger 02 Wood Tex Grundmaling

02 Wood Tex Grundmaling
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Varenummer (SKU): FLUGGER_02_Wood_Tex_Grundmaling Kategori:

159,00 DKK1.349,00 DKK

 DKK

Beskrivelse

02 Wood Tex Grundmaling
Flügger Wood Tex er vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse
Pigmenteret grundmaling som giver ekstra holdbarhed, dækkeevne og beskyttelse mod fugt. Hæmmer mug- og skimmelvækst på overfladen af slutbehandlingen.

Dækkende grundmaling
Beskytter mod fugt
Ekstra holdbarhed

Mærkninger

02 Wood Tex Grundmaling – Hvid – 0,75 LEAN13: 5701573435064

02 Wood Tex Grundmaling – Hvid – 3 LEAN13: 5701573435132

02 Wood Tex Grundmaling – Hvid – 0,38 LEAN13: 5701573600257

Anvendelse
Mellembehandling af grundet træ inden færdigbehandling med dækkende træbeskyttelse eller maling.Underlaget skal være grundet eller tidligere behandlet.

Underlag
Skal være grundet eller tidligere behandlet, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibning.Smuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøring.Afrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevne.Ubehandlet træ behandles før eller umiddelbart efter montering.Træ, som har stået ubehandlet i mere end 4 uger, skal afrenses og løse træfibre fjernes.Blanke, tidligere malede overflader skal matslibes.Nyt eller bart afrenset træ grundes med Flügger 01 Wood Tex Grundolie.Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.

Påføring
Pensel, rulle eller sprøjte.Ved påføring med rulle eller sprøjte efterstryges med pensel.Afstem valg af værktøj med krav til finish.Påfør vådt-i-vådt, afslut ved at stryge i samme retning.Kulde / varme kan påvirke materialet viskositetMaterialetemperatur ved sprøjtning min. 15°C.Kondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Mat , dækket overflade.Færdigbehandles med dækkende træbeskyttelse eller maling.

OBS
Beskyt den nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Sprøjtning: Overtræksdragt, helmaske med kombinationsfilter. Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundmaling

Glans
Mat

Massefylde (kg/liter)
1.27

Vægt %
54

Vol %
41

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
8

m²/liter pr. behandling ved jævnt underlag
10

m²/liter pr. behandling ved ujævnt underlag
6

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. luftfugtighed 80 % RF.

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
6

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Vand

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.(EUH211) Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.