Flügger 01 Wood Tex Grundolie

01 Wood Tex Grundolie
Flügger Wood Tex er en serie af vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Varenummer (SKU): FLUGGER_01_Wood_Tex_Grundolie Kategorier: ,

129,00 DKK1.099,00 DKK
90,30 DKK769,30 DKK

Beskrivelse

01 Wood Tex Grundolie
Flügger Wood Tex er en serie af vandige produkter til udvendigt træ. Giver træet en meget vejrbestandig overflade med maksimal holdbarhed, glans og kulørstabilitet. Produkterne er enkle at påføre og tørrer hurtigt.

Produktbeskrivelse
Farveløs grundolie som trænger ned i træet, sikrer god vedhæftning, modvirker fugtoptag og beskytter mod blåsplint og træødelæggende svamp. Godkendt efter Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler.

Trænger ind og sikrer vedhæftning
Modvirker fugtoptag
Beskytter træet mod blåsplint og træødelæggende svamp

Anvendelse
Grunding af ubehandlet eller bart afrenset træ over jord.

Underlag
Skal være sugende, rent, tørt, fast og egnet til overfladebehandling.Utilstrækkeligt beskyttet endetræ, vandfælder eller mulighed for vandansamling må ikke forekomme.Fugtigindhold i træ inden malebehandling maks.:Vinduer og døre: 12 % ± 3; Udhæng, hegn og beklædning: 18 %.

Behandling
Løstsiddende træbeskyttelse, maling og nedbrudte træfibre fjernes ved afrensning og slibningSmuds, snavs, fedt, afsmittende materiale og alger, mug- og skimmelvækst fjernes ved rengøringAfrund skarpe kanter for at få bedst mulig dækkeevneAlt bart træværk behandles før eller umiddelbart efter monteringUnderlag som har stået ubehandlet i mere end 4 uger skal afrenses og løse træfibre fjernes

Påføring
Pensel eller rulle.Ved påføring med rulle efterstryges med pensel.Overskydende grundingsolie aftørres.Kulde / varme kan påvirke materialets viskositetKondensdannelse under optørring/hærdning må ikke forekomme.Undgå at arbejde i regn eller direkte solskin.Kulde og øget luftfugtighed forlænger tørretid, gennemhærdning og genbehandlingsinterval.Øget temperatur og lav luftfugtighed reducerer tørretid og gennemhærdning.Gennemfør altid prøvebehandling for kontrol og accept af vedhæftning og resultat.

Resultat
Farveløs og ikke sugende.Færdigbehandles umiddelbart efter tørring og inde 4 uger afhængig af eksponering.Ubeskyttet påvirkning af fugt, vand og sollys nedbryder grundingsolien.Færdigbehandles med træbeskyttelse eller maling.

OBS
Beskyt nymalede overflade imod ugunstige vejrforhold.Træf passende foranstaltninger imod påvirkning fra fugt og nedbør i den første tid efter at malingen er påført.Overfladen opnår maksimal robusthed når den er fuldt gennemhærdet.

Miljøinformation
Fjern mest mulig maling fra værktøj før afvaskning i vand. Hæld ikke rest af flydende maling i afløb, aflever det på den lokale genbrugsstation. Minimer dit malingsaffald ved på forhånd at beregne, hvor meget der skal bruges. Opbevar overskydende maling korrekt så rester kan anvendes, og miljøpåvirkning således minimeres.
Opbevaring: Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Beskyttelsesudstyr: Pensel/rullepåføring: Beskyttelsesbriller og handsker. Slibning: Åndedrætsværn.

Tekniske data

Produkttype
Grundingsolie

Massefylde (kg/liter)
1

Vægt %
15

Vol %
15

m²/liter afhængig af underlag og påføringsmetode
5

Arbejdstemperatur
Min. +5°C

Luftfugtighed
Maks. Luftfugtighed 80 % RF

Støvtør ved 20°C, 60% RF (Timer)
1

Genbehandlingstør ved 20°C, 60% RF (Timer)
4

Gennemhærdet ved 20°C, 60% RF (Døgn)
28

Fortynding
Skal ikke fortyndes

VOC-Maksimumværdi (g/l)
10

Rengøring af værktøj
Vand

Sikkerhedsdatablad

Fareord

Ingen

Risiko m.v.

(H412) Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.(EUH208) Indeholder sensibiliserende stof. Kan udløse allergisk reaktion.